wata mata tayi garkuwa da ‘yarta a kano

 

matar data kashe ‘yar cikinta a garin kano

π–±π—Žπ—‡π–½π—Žπ—‡π–Ίπ—‹ ƴ𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—‡ 𝗃𝗂𝗁𝖺𝗋 π–ͺπ–Ίπ—‡π—ˆ 𝗍𝖺 𝗒𝗂 π—‡π–Ίπ—Œπ–Ίπ—‹π–Ίπ—‹ 𝖽𝖺𝗆ƙ𝖾 𝗐𝖺𝗍𝖺 𝗆𝖺𝗍𝖺 𝗆𝖺𝗂 π—Œπ—Žπ—‡π–Ί 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 π–²π—Žπ—…π–Ίπ—‚π—†π–Ίπ—‡ 𝖽𝖺 𝗓𝖺𝗋𝗀𝗂𝗇 𝗒𝗂𝗇 π—€π–Ίπ—‹π—„π—Žπ—π–Ί 𝖽𝖺 ƴ𝖺𝗋 𝖽𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝖺𝗂𝖿𝖺. π–±π–Ίπ—π—ˆπ—π–Ίπ—‡π—‡π—‚π—‡ 𝖽𝖺 π—†π—Žπ—„π–Ί π—Œπ—Žπ—‡ π—‡π—Žπ—‡π–Ί 𝖼𝖾𝗐𝖺 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 𝖽𝖺𝗂 𝗍𝖺𝗇𝖺 𝗇𝖾𝗆𝖺𝗇 π—„π—ŽΙ—π—‚π—‡ π–Ώπ–Ίπ—‡π—Œπ–Ί 𝗁𝖺𝗋 𝗇𝖺𝗂𝗋𝖺 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗒𝖺𝗇 π—Žπ—„π—Ž. 𝖠 𝖼𝖾𝗐𝖺𝗋 ƴ𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—‡, π—Œπ—Žπ—‡ π—Œπ–Ίπ—†π—Ž π—‹π–Ίπ—π—ˆπ—π—ˆ 𝖽𝖺𝗀𝖺 𝗆𝗂𝗃𝗂𝗇 𝗆𝖺𝗍𝖺𝗋, π–ͺπ–Ίπ–»π—‚π—‹π—Ž π–²π—π–Ύπ—π—Ž 𝖲𝗁𝖺𝗋𝖺ɗ𝖺, 𝗄𝖺𝗇 𝖼𝖾𝗐𝖺, 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 π–²π—Žπ—…π–Ίπ—‚π—†π–Ίπ—‡ 𝗆𝖺𝗂 π—Œπ—π–Ύπ—„π–Ίπ—‹π—Ž 25, 𝗍𝖺 π—Œπ–Ίπ—‡π–Ίπ—‹ 𝖽𝖺 π—Œπ—π—‚ Ζ΄π–Ίπ—‹π—Œπ–Ί π–§π–Ίπ–Ώπ—Œπ–Ίπ— π–ͺπ–Ίπ–»π—‚π—‹π—Ž 𝗆𝖺𝗂 π—Œπ—π–Ύπ—„π–Ίπ—‹π—Ž 6 𝗍𝖺 ɓ𝖺𝗍𝖺 𝖻𝖺 𝖺 𝗀𝖺𝗇 𝗍𝖺 𝖻𝖺. 𝖑𝖺𝗒𝖺𝗇 π—€π—Žπ–½π–Ίπ—‡π–Ίπ—‹ 𝖽𝖺 𝖻𝗂𝗇𝖼𝗂𝗄𝖾 π—Œπ–Ίπ—‚ 𝖺𝗄𝖺 π—€π–Ίπ—‡π—ˆ 𝖼𝖾𝗐𝖺 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 π–²π—Žπ—…π–Ίπ—‚π—†π–Ίπ—‡ 𝗍𝖺 Ι“π—ˆπ—’π–Ύ 𝗒𝖺𝗋𝗂𝗇𝗒𝖺𝗋 𝗇𝖾, 𝖺 π–¬π–Ίπ–½π—ˆπ–»π—‚, π–½π—ˆπ—†π—‚π—‡ 𝗒𝗂𝗇 𝖺𝗆𝖿𝖺𝗇𝗂 𝖽𝖺 𝗐𝖺𝗇𝗇𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗆𝖺𝗋 π–½π—ˆπ—‡ 𝗇𝖾𝗆𝖺𝗇 π—„π—ŽΙ—π—‚π—‡ π–Ώπ–Ίπ—‡π—Œπ–Ί. Ƴ𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ί π—Œπ—Žπ—‡ π—„π–Ίπ—†π—ˆ 𝗍𝖺, π–½π—ˆπ—†π—‚π—‡ 𝖼𝗂 𝗀𝖺𝖻𝖺 𝖽𝖺 𝖻𝗂𝗇𝖼𝗂𝗄𝖾, π—Œπ–Ίπ—‚ 𝖽𝖺𝗂 π—‹π–Ίπ—π—ˆπ—π–Ίπ—‡π—‡π—‚ 𝗇𝖺 π—‡π—Žπ—‡π—‚ 𝖽𝖺 𝖼𝖾𝗐𝖺, 𝗆𝗂𝗃𝗂𝗇 𝗆𝖺𝗍𝖺𝗋 𝗒𝖺 𝗆𝖺𝗒𝖺𝗋 𝖽𝖺 𝗂𝗍𝖺 π—€π—‚π–½π–Ίπ—‡π—Œπ–Ί π—π—Žπ—‡ 𝖺 𝗐𝖺𝗃𝖾𝗇 β€˜π—’π–Ίπ—‡ π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—‡, 𝖻𝖺𝗒𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—„π—‚π—‡ 𝖽𝖺 𝗒𝖺 𝗒𝗂.𝗐𝖺𝗍𝖺 𝗆𝖺𝗍𝖺 𝗍𝖺𝗒𝗂 π—€π–Ίπ—‹π—„π—Žπ—π–Ί 𝖽𝖺 ‘𝗒𝖺𝗋𝗍𝖺 𝖺 π—„π–Ίπ—‡π—ˆ π–±π—Žπ—‡π–½π—Žπ—‡π–Ίπ—‹ ƴ𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—‡ 𝗃𝗂𝗁𝖺𝗋 π–ͺπ–Ίπ—‡π—ˆ 𝗍𝖺 𝗒𝗂 π—‡π–Ίπ—Œπ–Ίπ—‹π–Ίπ—‹ 𝖽𝖺𝗆ƙ𝖾 𝗐𝖺𝗍𝖺 𝗆𝖺𝗍𝖺 𝗆𝖺𝗂 π—Œπ—Žπ—‡π–Ί 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 π–²π—Žπ—…π–Ίπ—‚π—†π–Ίπ—‡ 𝖽𝖺 𝗓𝖺𝗋𝗀𝗂𝗇 𝗒𝗂𝗇 π—€π–Ίπ—‹π—„π—Žπ—π–Ί 𝖽𝖺 ƴ𝖺𝗋 𝖽𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝖺𝗂𝖿𝖺. π–±π–Ίπ—π—ˆπ—π–Ίπ—‡π—‡π—‚π—‡ 𝖽𝖺 π—†π—Žπ—„π–Ί π—Œπ—Žπ—‡ π—‡π—Žπ—‡π–Ί 𝖼𝖾𝗐𝖺 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 𝖽𝖺𝗂 𝗍𝖺𝗇𝖺 𝗇𝖾𝗆𝖺𝗇 π—„π—ŽΙ—π—‚π—‡ π–Ώπ–Ίπ—‡π—Œπ–Ί 𝗁𝖺𝗋 𝗇𝖺𝗂𝗋𝖺 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗒𝖺𝗇 π—Žπ—„π—Ž. 𝖠 𝖼𝖾𝗐𝖺𝗋 ƴ𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—‡, π—Œπ—Žπ—‡ π—Œπ–Ίπ—†π—Ž π—‹π–Ίπ—π—ˆπ—π—ˆ 𝖽𝖺𝗀𝖺 𝗆𝗂𝗃𝗂𝗇 𝗆𝖺𝗍𝖺𝗋, π–ͺπ–Ίπ–»π—‚π—‹π—Ž π–²π—π–Ύπ—π—Ž 𝖲𝗁𝖺𝗋𝖺ɗ𝖺, 𝗄𝖺𝗇 𝖼𝖾𝗐𝖺, 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 π–²π—Žπ—…π–Ίπ—‚π—†π–Ίπ—‡ 𝗆𝖺𝗂 π—Œπ—π–Ύπ—„π–Ίπ—‹π—Ž 25, 𝗍𝖺 π—Œπ–Ίπ—‡π–Ίπ—‹ 𝖽𝖺 π—Œπ—π—‚ Ζ΄π–Ίπ—‹π—Œπ–Ί π–§π–Ίπ–Ώπ—Œπ–Ίπ— π–ͺπ–Ίπ–»π—‚π—‹π—Ž 𝗆𝖺𝗂 π—Œπ—π–Ύπ—„π–Ίπ—‹π—Ž 6 𝗍𝖺 ɓ𝖺𝗍𝖺 𝖻𝖺 𝖺 𝗀𝖺𝗇 𝗍𝖺 𝖻𝖺. 𝖑𝖺𝗒𝖺𝗇 π—€π—Žπ–½π–Ίπ—‡π–Ίπ—‹ 𝖽𝖺 𝖻𝗂𝗇𝖼𝗂𝗄𝖾 π—Œπ–Ίπ—‚ 𝖺𝗄𝖺 π—€π–Ίπ—‡π—ˆ 𝖼𝖾𝗐𝖺 𝖱𝖺𝗁𝖺𝗆𝖺 π–²π—Žπ—…π–Ίπ—‚π—†π–Ίπ—‡ 𝗍𝖺 Ι“π—ˆπ—’π–Ύ 𝗒𝖺𝗋𝗂𝗇𝗒𝖺𝗋 𝗇𝖾, 𝖺 π–¬π–Ίπ–½π—ˆπ–»π—‚, π–½π—ˆπ—†π—‚π—‡ 𝗒𝗂𝗇 𝖺𝗆𝖿𝖺𝗇𝗂 𝖽𝖺 𝗐𝖺𝗇𝗇𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗆𝖺𝗋 π–½π—ˆπ—‡ 𝗇𝖾𝗆𝖺𝗇 π—„π—ŽΙ—π—‚π—‡ π–Ώπ–Ίπ—‡π—Œπ–Ί. Ƴ𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ί π—Œπ—Žπ—‡ π—„π–Ίπ—†π—ˆ 𝗍𝖺, π–½π—ˆπ—†π—‚π—‡ 𝖼𝗂 𝗀𝖺𝖻𝖺 𝖽𝖺 𝖻𝗂𝗇𝖼𝗂𝗄𝖾, π—Œπ–Ίπ—‚ 𝖽𝖺𝗂 π—‹π–Ίπ—π—ˆπ—π–Ίπ—‡π—‡π—‚ 𝗇𝖺 π—‡π—Žπ—‡π—‚ 𝖽𝖺 𝖼𝖾𝗐𝖺, 𝗆𝗂𝗃𝗂𝗇 𝗆𝖺𝗍𝖺𝗋 𝗒𝖺 𝗆𝖺𝗒𝖺𝗋 𝖽𝖺 𝗂𝗍𝖺 π—€π—‚π–½π–Ίπ—‡π—Œπ–Ί π—π—Žπ—‡ 𝖺 𝗐𝖺𝗃𝖾𝗇 β€˜π—’π–Ίπ—‡ π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—‡, 𝖻𝖺𝗒𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—„π—‚π—‡ 𝖽𝖺 𝗒𝖺 𝗒𝗂.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *